Tolkmicko w obiektywie

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku informuje, ze zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020 r., poz 713) w dniu 10 czerwca 2020 roku przedstawiła Raport o stanie Gminy (wcześniejszą datą był 31 maja, lecz na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2.03.2020 termin został wydłużony o 60 dni). Raport został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie Gminy Tolkmicko”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku
i funduszu sołeckiego. Rada Miejska w Tolkmicku nie określa w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

Rada Miejska w Tolkmicku rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku. W debacie nad raportem o stanie Gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy Gminy Tolkmicko. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie, ma obowiązek złożyć
do Przewodniczącej Rady zgłoszenie z poparciem co najmniej 20 osób (druk zgłoszenia w załączeniu).


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos
w debacie, wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Rada Miejska w Tolkmicku przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Tolkmicka wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska W Tolkmicku podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Odsłony: 426 Utworzono: 19 czerwiec 2020
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

15.38 °C

Data pomiaru:

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności