Data publikacji: 2024-02-02, 10:58

Ilość wyświetleń: 914

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI-INFORMACJE


Odsłuchaj

Powrót

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Co to są odpady komunalne ?

Odpady komunalne, zwane także bytowymi lub – popularnie – śmieciami, to odpady, które:

 • powstają w gospodarstwach domowych
 • powstają w innych miejscach, ale ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W takim przypadku muszą to być odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Kto składa deklaracje ?

Deklarację składa właściciel nieruchomości.

Ten obowiązek dotyczy również:

 • współwłaścicieli
 • użytkowników wieczystych
 • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
 • innych podmiotów władających nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą też zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kiedy trzeba płacić za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) ?

Jeśli na twojej nieruchomości:

 • mieszkają mieszkańcy – płacisz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec
 • nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – płacisz za każdy miesiąc, w którym na tej nieruchomości powstały odpady komunalne
 • znajduje się domek letniskowy albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – płacisz za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Co to jest selektywna zbiórka odpadów ?

Na terenie całego kraju obowiązują jednolite zasady segregacji odpadów oraz obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie, to:

 • papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Dodatkowo na terenie całego kraju obowiązuje jednolita kolorystyka pojemników i ich oznaczenie:

 • niebieski z napisem „Papier” – na odpady i opakowania z papieru lub tektury
 • zielony z napisem „Szkło” – na odpady ze szkła i opakowania szklane
 • żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na odpady metali i opakowania metalowe oraz odpady i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym opakowania wielomateriałowe
 • brązowy z napisem „Bio” – na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.

Załączniki:

1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi .pdf
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Gniazdo gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy ul. Sportowej 1.pdf
GNIADO GROMADZENIA ODPADÓW - SPORTOWA (KOŁO DINO)
3. podanie o wymiane pojemnika na odpady zmieszane .pdf
PODANIE O WYMIANĘ POJEMNIKA
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur