Data publikacji: 2024-03-28, 7:41

Ilość wyświetleń: 603

Program "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"


Odsłuchaj

Powrót

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

DOFINANSOWANIE

226 329,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

326 329,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY

LUTY 2024


CELE PROGRAMU

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma

charakter indywidualny i kierowany jest do innej grupy adresatów:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży.

2. Moduł dla osób dorosłych.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz

objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i

samotnych.


REALIZOWANE ZADANIE

Koordynatorem Programu na szczeblu centralnym jest minister właściwy do spraw

zabezpieczenia społecznego.

Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadanie przy

pomocy wydziału polityki społecznej.

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki organizacyjne pomocy

społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy.


GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują

się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym,

niepełnosprawnym, o niskich dochodach.


EFEKTY KOŃCOWE

Zapewnienie pomocy dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach w

jednej z form: posiłku; świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności; świadczenia

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Załączniki:

1. INFORMACJA.pdf
INFORMACJA
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur