Data publikacji: 2023-02-02, 10:24

Ilość wyświetleń: 1601

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie


Odsłuchaj

Powrót

Tolkmicko, dnia 02 luty 2023 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
Burmistrz Tolkmicka
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr: 197/8 i 416
położonych w Pęklewie, obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko
1. Działka niezabudowana nr 197/8 o pow. 0,4064 ha, obręb Suchacz, objęta KW
EL1E/00103367/5. Według ewidencji gruntów całą powierzchnię działki stanowi grunt orny
klasy IIIa. Nieruchomość posiada kształt foremny, teren mocno pochylony, najwyżej położna
jest południowa część nieruchomości przy lesie, najniżej część północna działki przy drodze.
Działka użytkowana była dawniej jako sad. Obecnie nie jest zagospodarowana, teren silnie
zakrzaczony, po sadzie pozostały stare drzewa owocowe. Nieruchomość przylega do drogi
gruntowej gminnej. Wjazd na nieruchomość jest możliwy poprzez działkę nr 197/7 ponieważ
działki nr 274 i 197/8 dzieli wysoka, porośnięta drzewami skarpa. Teren nieuzbrojony. Do
pobliskich budynków mieszkalnych doprowadzono kanalizację sanitarną, wodociąg oraz
napowietrzną linię elektroenergetyczną. Obecnie działka jest wydzierżawiona, natomiast w
momencie wyłonienia nabywcy umowa dzierżawy zostanie rozwiązana.
2. Zbycie działki rolnej powyżej 0,30 ha z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Wobec czego z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości
zostanie zawarta w pierwszej kolejności warunkowa umowa sprzedaży, natomiast umowa
przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem odstąpienia przez
KOWR od wykonania pierwokupu gruntu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 81 500 zł,
wadium wynosi 8 150 zł.
3.Działka niezabudowana nr 416 o pow. 0,1960 ha, obręb Suchacz, objęta KW EL1E/00020874/6.
Według ewidencji gruntów w skład działki wchodzi 0,0872 ha gruntów ornych klasy IIIb oraz
0,1088 ha nieużytków. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Ukształtowanie terenu lekko
pofałdowane. Najniżej położona jest północna, oznaczona jako nieużytek, podmokła część
działki w której znajduje się zastoisko wody. Na pozostałym obszarze rosną samosiejki drzew i
krzaki. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do drogi gminnej, której fragment stanowi
działka nr 274. Teren działki jest nieuzbrojony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 200 zł
wadium wynosi 3 320 zł.
4.5.6.7.Termin przeprowadzonych przetargów: 11.10.2022 r., 29.12.2022 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Tolkmicko określa funkcję tych działek jako obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ze
względu na wysoką klasę gruntów, niemożliwa będzie zabudowa przedmiotowych terenów do
czasu sporządzenia planu miejscowego.
Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
Wadium na każdą z działek płatne w pieniądzu najpóźniej do dnia 02 marca 2023 r. na konto
Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku Nr 64 8303 1029 0050 0500 2567 0003 z podaniem
numeru działki, na którą wpłacane jest wadium. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu
kwoty wadium na konto Urzędu tj. 02 marca 2023 r.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej każdej z działek, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Dowód wpłaty do okazania komisji
przetargowej.
10. Przetarg odbędzie się dnia 06 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku
przy ul. Plac Wolności 3, I piętro - sala konferencyjna.
- o godz. 10.00 - na działkę nr 197/8,
- o godz. 11.00 - na działkę nr 416,
Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej dowody tożsamości.
11. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą co najmniej o jedno
postąpienie.
12. Wadium wpłacone przez oferenta ze wskazaniem nr działki, który wygra przetarg zostanie
zaliczone na poczet nabycia, a zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu.
13. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy
Tolkmicko Nr 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem aktu
notarialnego. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.
14. Nie zawarcie umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego powoduje
przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
15. Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.
16. Informacji można uzyskać również pod nr tel.: 55 231 61 21 wew. 16.
BURMISTRZ TOLKMICKA
dr Magdalena Beata Dalman

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur