Data publikacji: 2022-09-21, 14:51

Ilość wyświetleń: 1033

Przetarg - dz. nr 139/1 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko


Odsłuchaj

Powrót

Tolkmicko, dnia 19 września 2022 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Tolkmicka
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 139/1 obręb
geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko


1.Działka niezabudowana nr 139/1 o pow. 0,2786 ha, obręb Suchacz, objęta KW EL1E/00020874/6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tolkmicko określa funkcję tego terenu jako obszary uzupełnień zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym. Według ewidencji gruntów w skład nieruchomości wchodzi 0,0826 ha pastwisk IV klasy oraz 0,1960 ha pastwisk III klasy. Działka posiada decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.

2.Nieruchomość ma charakter podmokły, jej kształt stanowi wydłużony czworobok, ukształtowanie terenu płaskie Przed laty znajdowało się na niej ujęcie wody, pozostały po nim nieczynne budowle i urządzenia podziemne. Teren w całości porośnięty trzciną i krzakami. Nieruchomość przylega do drogi – ul. Słomnickiej. Przez przedmiotową działkę, do sąsiedniego budynku usytuowanego na działce nr 139/4 przebiega wodociąg oraz przyłącze wodociągowe, dlatego też konieczne będzie ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji sieci i usuwania awarii. W najbliższym otoczeniu działki znajdują się kanalizacja sanitarna, siec wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nieruchomość położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 223 200 zł netto + podatek vat.

4.Wadium w kwocie 22 320 zł płatne jest w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 października 2022 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku Nr 64 8303 1029 0050 0500 2567 0003 z podaniem numeru działki, na którą wpłacane jest wadium. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu tj. 17 października 2022 r.

5.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Dowód wpłaty do okazania komisji przetargowej.

7.Przetarg odbędzie się dnia 21 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku przy ul. Plac Wolności 3, I piętro - sala konferencyjna.Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej dowody  ożsamości.

8.Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą co najmniej o jedno postąpienie.

9.Wadium wpłacone przez oferenta ze wskazaniem nr działki, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia, a zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu.

10.Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium i powiększona o należny podatek vat płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko Nr 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

11.Nie zawarcie umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.


12. Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

13. Informacji można uzyskać również pod nr tel.: 55 231 61 21 wew. 16.

Załączniki:

1. dz. 139.1 Suchacz.pdf
ogłoszenie w postaci pliku pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur