Data publikacji: 2021-02-12, 0:00

Ilość wyświetleń: 1534

Zapytanie ofertowe


Odsłuchaj

Powrót

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA TOLKMICKO

82-340 Tolkmicko

ul. Plac Wolności 3,


ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł

na Opracowanie projektu zmiennego posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów: oczyszczalni ścieków przy ul. Do Wałów w Tolkmicku w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym oraz przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Tolkmicku, wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem: sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń na budowę/zgłoszeń dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków"

Numer sprawy: PFU.271.3.1.2021

ZATWIERDZAM:

/-/ Magdalena Dalman

- Burmistrz Tolkmicka 

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur