Data publikacji: 2022-07-15, 13:31

Ilość wyświetleń: 128

Regaty o Puchar Dwóch Marszałków


Odsłuchaj

Powrót

Zawiadomienie o regatach
“Regaty o Puchar Dwóch Marszałków”
Regaty zaliczane do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego.

MIEJSCE I TERMIN REGAT:
Wody  Zalewu Wiślanego, 16 lipca 2022 roku.
Start usytuowany będzie w pobliżu pławy podejściowej  do portu Tolkmicko „2”.

ORGANIZATOR:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk

OBSŁUGA REGAT:
Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski
Osobą odpowiedzialną za organizację sportowej części regat jest:
Tomasz Siekierko, +48601954290, tsiekierko@interia.pl

PARTNERZY:
Miasto Tolkmicko
UKS Tolkmicko

PRZEPISY:
1. W zawodach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa.
2. Formuły Wyrównawczej KWR.
3. Instrukcja Żeglugi
W przypadku sprzeczności  przywołanych przepisów, dozuje Instrukcja Żeglugi.

UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA:
1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie niniejszych
zawodów.
2. Zgłoszenia do regat należy dokonać pisemnie na dostarczonym przez Organizatora
formularzu w Biurze Regat w dniach:
- 15 lipca 2022, w godzinach 16.00 do 20.00.
- 16 lipca 2022, w godzinach 07.30 do 09.00.
3. Rejestracja do regat odbywać się będzie w Biurze Regat, w siedzibie UKS Tolkmicko.
4. Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:
a. ubezpieczenie jachtu OC – na kwotę minimum 100 000 zł,
b. aktualne świadectwo pomiarowe jachtu – sprawdzane on-line przez Organizatora
przy przyjmowaniu zgłoszenia w zakładce "jachty pomierzone" na stronie
internetowej kwr-swiadectwa.pl,
c. wpłata wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Posiadanie aktualnego świadectwa KWR uwidocznionego w zakładce "jachty
pomierzone" na stronie internetowej kwr-swiadectwa.pl.
2. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na czas
trwania regat, na kwotę minimum 100 000 zł.

KLASYFIKACJA I WYNIKI:
1. Klasyfikowana będą jachty:
a. w klasie KWR (3 grupy) podzielone według wielkości przelicznika KWR tak, aby
liczba jachtów każdej z grup startowych była równa, a gdy to nie będzie możliwe
grupa o najwyższych przelicznikach będzie najmniej liczna, a pozostałe grupy
będą równe.,
b. oraz grupa OPEN.
2. Grupa startowa będzie klasyfikowana, gdy zgłoszą się w niej minimum cztery
jednostki.
3. Wyniki obliczone będą:
a. W grupach KWR: czas trasy uzyskany przez jednostkę pomnożony przez jej
współczynnik wyliczony w świadectwie pomiarowym. Zwycięża załoga, która
uzyska najmniejszy czas przeliczeniowy.
b. W grupie OPEN decyduje kolejność na mecie.
4. W klasyfikacji do Pucharu Bałtyku Południowego jachty obliczane są po przebyciu
identycznej trasy ze wspólnego startu.
5. Przewidziane jest rozegranie jednego długiego wyścigu ustawionego z wykorzystaniem
pław nawigacyjnych.

WPISOWE DO REGAT:
Wymagane są następujące opłaty wpisowego: 100 zł od jachtu.


PROGRAM REGAT:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe
lub z innych przyczyn.
Piątek 15.07.2022
16:00 – 20:00 – Zgłoszenia do regat.
Sobota: 16.07.2022
7:30 – 9:00 – Zgłoszenia do regat.
10:00 – Oficjalne otwarcie regat
10.30 – Odprawa sterników
11:00 – 16:00 – Bieg regatowy długodystansowy zgodnie z instrukcją żeglugi
16.00 - 17:30 – Gorący posiłek
18:00 - Ceremonia zakończenia regat, ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów.
19.00 – Koncert szantowy
Niedziela 17.07.2022 jest dniem rezerwowym.

POMIARY:
Każdy jacht zgłoszony do regat może zostać poddany inspekcji OSR z zakresu posiadanego
wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego z
danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym.


INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Biurze
Regat w dniu 16 lipca 2022 roku. Dokładny opis tras będzie załącznikiem do Instrukcji
Żeglugi.

PORT REGAT:
Port Tolkmicko.

KOMUNIKACJA RADIOWA:
1. Wszystkie jachty muszą posiadać sprawną i uruchomioną radiostację VHF.
2. Zabronione jest nadawanie przez radio oraz otrzymywanie komunikatów radiowych
niedostępnych dla wszystkich uczestników regat. Ograniczenie to obejmuje również
telefony komórkowe.

NAGRODY:
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w każdej grupie otrzymają puchary i dyplomy które zostaną rozdane podczas ceremonii zakończenia regat.
Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
1. Członkowie załóg uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
Patrz przepis 4. PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu.
2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
sprzętu, urazy osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed
ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
3. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z
przepisami.

PRAWO DO WIZERUNKU:
Zgłaszając się do regat członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na
bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas regat w formie zdjęć i
filmów oraz ich publikację i inne reprodukcje we wszystkich materiałach
dotyczących regat oraz powiązanych klasyfikacji.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur