Data publikacji: 2022-04-21, 14:14

Ilość wyświetleń: 115

Zarządzenie Nr 14/2022 - sprzedaż samochodu


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie Nr 14/2022
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 19 kwietnia 2022 r.


w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Sharan

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559.) Burmistrz Tolkmicka zarządza, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży samochód osobowy marki Volkswagen Sharan rok produkcji 1999,
będący własnością Gminy Tolkmicko.

§ 2.
1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w § 1, w wysokości 1.500,00 zł
2. Ustala się treść ogłoszenia o sprzedaży, które stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1. Katarzyna Paczkowska – Przewodniczący Komisji,
2. Anna Komorowska – Członek Komisji,
3. Alicja Borowiec – Sekretarz Komisji.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


B U R M I S T R Z
dr Magdalena Beata Dalman


Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2022
Burmistrza Tolkmicka z dnia 19 kwietnia 2022r.

Burmistrz Tolkmicka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o publicznym przetargu
ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Tolkmicko ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko

2. Przedmiot przetargu: samochód osobowy marki Volkswagen Sharan o następujących danych
technicznych:
• rok produkcji: 1999
• data pierwszej rejestracji w kraju: 2008-09-12
• nr rejestracyjny: NEB 08808
• nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ7MZXV006158
• kolor nadwozia: JASNA ZIELEŃ
• pojemność/moc silnika: 1,9 TDI/110 KM
• jednostka napędowa: DIESEL
• rodzaj nadwozia: OSOBOWY
• rodzaj skrzyni biegów: manualna 5 biegowa
• przebieg: 536 000
• siedmioosobowy

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany do jesieni
2020, do wymiany akumulator i przednie tarcze hamulcowe, niesprawna klimatyzacja, do
wymiany pęknięta szyba przednia.

3. Tryb przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony - ofertowy.


4. Cena wywoławcza wynosi: 1.500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset)
Cena wywoławcza jest ceną minimalną jaką oferent może zaproponować.

5. Oferta:
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać
następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) adres zamieszkania (siedziba),
3) numer telefonu (zaleca się),
4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów
podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami
przetargu,
8) dowód wpłacenia wadium.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.

6. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:
Oferty pisemne należy przesłać pod wskazany poniżej adres lub złożyć w terminie do dnia
25 kwietnia 2022r. do godz. 900 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Plac
Wolności 3, 82-340 Tolkmicko w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na adres:


Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko z napisem:

„Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Sharan”

Formularz ofertowy można pobrać na stronie internetowej

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który
nie wniósł wadium,

2) oferent złożył 2 lub więcej ofert,

3) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022r. o godz. 9.10 na sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3.

8. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Remiza OSP Tolkmicko, ul. Świętojańska 23.

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur