Data publikacji: 2024-03-27, 13:01

Ilość wyświetleń: 340

"PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"


Odsłuchaj

Powrót

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


DOFINANSOWANIE

506 184,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

506 184,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY

LUTY 2024


CELE PROGRAMU:

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w

życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich

jednak zastępować

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności przez

umożliwienie im jak najbardziej samodzielnego życia;

2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do

potrzeb;

3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych,

kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań

mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;

5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia

i funkcjonowania społecznego.

REALIZOWANE ZADANIE

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z

niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny

osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról

w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się

z otoczeniem.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnoprawnością, lecz

wyłącznie udzielanie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.


GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5

i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


EFEKTY KOŃCOWE

Zapewnienie osobie z niepełnosprawnością wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności

oraz poprawa funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia

możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Załączniki:

1. INFORMACJA.pdf
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO "PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur