Data publikacji: 2023-01-31, 14:35

Ilość wyświetleń: 1234

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
Burmistrz Tolkmicka
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości
Kamionek Wielki 50, gm. Tolkmicko


1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na poddaszu budynku, obejmuje
dwa pokoje, kuchnię oraz łazienkę z wc o łącznej pow. użytkowej 36,04 m2. Budynek mieszkalny
nr 50 to obiekt wolno stojący, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo
podpiwniczony, wybudowany przed II wojną światową w technologii tradycyjnej. Ściany
budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy drewniane, dach konstrukcji
drewnianej, dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną. Budynek wyposażony w instalację
wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną. Ogrzewanie indywidualne.
2. Z własnością lokalu związany jest udział do 8/100 części nieruchomości wspólnej tj. działki nr
261, która objęta jest KW EL1E/00047714/2. Lokal mieszkalny nr 1 nie posiada urządzonej KW.
3. Zgodnie z MPZP obejmującego obręb geodezyjny Kamionek Wielki działka nr 261 posiada
funkcję terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu 2F.06.MU. Nieruchomość nie
jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
4. Termin I przetargu: 22.12.2022 r.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82 400 zł.
6. Wadium w wysokości 8 240 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 lutego 2023 r. na konto
Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku Nr 64830310290050050025670003 ze wskazaniem
zbywanego lokalu, na który wpłacane jest wadium. Przy czym liczy się termin faktycznego
wpływu kwoty wadium na konto Urzędu tj. 23 lutego 2023 r.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku
przy ul. Plac Wolności 3, o godz. 10.00, I piętro - sala konferencyjna. Uczestnicy przetargu muszą
okazać komisji przetargowej dowody tożsamości.
9. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia,
a zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu.
10. Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium płatna na konto Urzędu
Miasta i Gminy Tolkmicko Nr 6183 03 10290050050025670057 najpóźniej na 1 dzień przed
zawarciem aktu notarialnego.
11. Nie zawarcie umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego powoduje
przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi
nabywca.
12. Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.
13. Informacji można uzyskać również pod nr tel.: 55 231 61 21 wew. 16.
Burmistrz Tolkmicka
dr Magdalena Beata Dalman

Załączniki:

1. II przetarg na lokal.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur